ارده شکلاتی

600000 1200000 

ارده شکلاتی

طبع گرم

گزینه مناسب برای صبحانه

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق

پاک کردن