حلواکشی

600000 1200000 

حلواکشی

مخصوص صبحانه،میان وعده و شام

طبع گرم

بدون هیچ افزودنی و مواد نگهدارنده

محل نگهداری:دمای اتاق

مقوی و بسیار خوشمزه

پاک کردن