خرمای کبکاب بدون شیره

130000 تومان410000 تومان

خرمای کبکاب کم شهد و شیره

دانه درشت،گوشتی،نرم،تازه،محصول سال

دارای طبع گرم

توصیه شده برای سرد مزاجان

بسته بندی شده بروش سنتی

شرایط نگهداری:در جای گرم

زمان ماندگاری:تایکسال

توصیه شده برای همه سنین