رشته پلویی یک کیلویی

50000 تومان

رشته پلویی خانگی و ارگانیک یک کیلویی

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق