رشته پلویی یک کیلویی

350000 

رشته پلویی خانگی و ارگانیک یک کیلویی

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق