شیره طبیعی و خالص خرما

440000 880000 

شیره طبیعی و خالص خرما

طبع گرم

معروف به شیره چومه ای و چکه ای

صد در صد خالص

محل نگهداری:جای گرم

زمان ماندگاری:تا یکسال

درمان عالی کم خونی

پاک کردن