کنجد تنوری و دوآتیشه

110000 تومان220000 تومان

کنجد تنوری دوآتیشه نیم کیلویی

بدست امده از کنجد باکیفیت دشتستان

دارای طبع گرم

منبع کلسیم