کنجد تنوری و دوآتیشه

70000 تومان130000 تومان

کنجد تنوری دوآتیشه نیم کیلویی

بدست امده از کنجد باکیفیت دشتستان

دارای طبع گرم

منبع کلسیم