کنجد تنوری و دوآتیشه

600000 1200000 

کنجد تنوری دوآتیشه نیم کیلویی

بدست امده از کنجد باکیفیت دشتستان

دارای طبع گرم

منبع کلسیم

پاک کردن