کنجد خام

70000 تومان130000 تومان

کنجد خام (سفید-بو نداده)

بدست امده از مزارع کنجد دشتستان

منبع عالی کلسیم

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق