کنجد خام

90000 تومان170000 تومان

کنجد خام (سفید-بو نداده)

بدست امده از مزارع کنجد دشتستان

منبع عالی کلسیم

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق