گمنه

20000 تومان40000 تومان

گمنه(للک-بلغور ریز گندم)

طبع گرم

فوق العاده مقوی و خوشمزه

جایگزین عالی برنج

محل نگهداری:دمای اتاق