ارده تنوری و دو آتیشه

600000 1200000 

ارده تنوری دوآتیشه

تهیه شده از کنجد محلی و بوداده

دارای طبع گرم

منبع کلسیم

شرایط نگهداری:در دمای اتاق

 

پاک کردن