کنجد خام

600000 1200000 

کنجد خام (سفید-بو نداده)

بدست امده از مزارع کنجد دشتستان

منبع عالی کلسیم

طبع گرم

محل نگهداری:دمای اتاق

پاک کردن